ארבע הגלויות – הרב דוד הכהן – ויצא

הקב"ה גילה ליעקב אבינו בחלום הסולם את כל מה שעתיד להיות עם בניו, את כל הגלויות שיעברו עד ביאת גואל צדק.
עם ישראל עבר ארבע גלויות הידועות לנו. גלות בבל, נבוכדנאצר מלך בבל שרף את בית המקדש הראשון. גלות פרס, המן הרשע בקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים… גלות יון, אנטיוכוס כבש את ארץ ישראל וגזר גזרות קשות על עם ישראל שלא ישמרו את השבת, שלא ימולו, שלא ילמדו תורה, ושלא יקדשו את החודש וממילא יבוטלו החגים, עד שגברו החשמונאים ובחסדי שמים גרשו אותו מארץ ישראל. וכן מלכות רומא ……