דרך ארץ קדמה לתורה – בחוקותי – הרב דוד הכהן שליט"א מרא דאתרא גן יבנה

המשנה במסכת אבות (פרק ג' משנה ז') אומרת: אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה".
המפרשים פרשו שדרך ארץ הכוונה היא התנהגות יפה ומתורבתת כלפי הבריות ומדות טובות.
מה שווה תורתו של אדם אם אין בו דרך ארץ ומדות טובות? מרן בשולחן ערוך יו"ד (סימן רמ"ג) פסק שתלמיד חכם שאין בו דרך ארץ, הרי הוא כקל שבעם. והתורה כל תכליתה מדות טובות ודרך ארץ. ולכן אמרו חז"ל, שידע האדם שבאמת ללא תורה אדם לא ידע דרך ארץ מהי, אך שלא יחשוב האדם שאם יש בו תורה הוא מושלם! אדרבא, כל התורה כדי להביאו לדרך ארץ, שהרי אמרו אם אין דרך ארץ אין תורה, ודרך ארץ קדמה לתורה. ומי לנו גדול ממשה רבנו, אדון כל הנביאים, שלא נכנס לאוהל מועד עד שקרא לו ה' יתברך, שנאמר: "ויקרא אל משה". ועד כמה חמורים הדברים. צא וראה דברי חז"ל בילקוט שמעוני (ויקרא סימן תכ"ט) שאמרו: "כל תלמיד חכם שאין בו דעת (פירוש: מדות וערכים) נבלה טובה ממנו". פירוש: התלמיד חכם מעלתו גדולה. אך כאשר תורתו לא מביאה למעשים, הרי הוכחה שגם תלמודו אינו שוה מאומה, ומשם הדמיון למה שדמוהו חז"ל קרוב מאוד.