המוהל הרב דוד

מזל טוב לחיים ומיטל תזכו לגדלו לתורה ולמצוות לחופה ולמעשים טובים אכי"ר