הרב דוד הכהן שליט"א מרא דאתרא בפדיון הבן לילד שילה אברהם בן גל ובת חן הברי

פדיון הבן לילד שילה אברהם בן גל ובת חן הברי הי"ו
שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אכי"ר