לעצור את המשחית – פרשת בא – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

"שהיו יוצאי מצרים מתקבצים ויושבים עד שהיו כולם באגודה אחת, וכרתו ברית ביניהם שיעשו גמילות חסדים זה עם זה". זה הביא את הגאולה!.
אין דבר שעושה נחת רוח לה' כוויתור, חסד ועשיית טוב לשני, שמעורר זכויות ומבטל כל הקטרוגים וצרות, ומביא ישועה לעם ישראל!. לסלוח, לוותר, להפסיק את המריבה ולתת לשני!.