מעמדו של הגר – פרשת יתרו – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

מפורש במשנה במסכת בבא מציעא – וכן נפסק להלכה שאסור להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. וכך אומרת המשנה: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר (שמות כב) וגר לא תונה ולא תלחצנו:
למה אם כן התורה מזכירה את עברו של יתרו שהיה כהן מדין? למה להזכיר לו עוונות ראשונים… אדם שהוא גר, כתינוק שנולד. איזה תועלת יש במידע הזה שהוא היה כהן במדין?