פרשת חוקת – מי מריבה

מדוע לא נכנסו משה ואהרון אל הארץ המובטחת?

סדרה:

נושא: