פרשת כי תצא – המלחמה הגדולה

יצר הרע לא מניח לשום אדם, לא צעיר ולא זקן, לא עבריין ולא צדיק; הוא מנסה ומנסה, עד הרגע האחרון שהאדם נמצא כאן בעולם.

יצר הרע הוא מלאך, הוא אינו מתפעל מניצחונותיו. הוא לא עוזב את האדם. אפילו עד "זיבולא בתרייתא".

גם ברגע שאדם עומד לעצום את עיניו ביציאת הנשמה, גם שם בא היצר לתפוס אותו ברגע האחרון.

"ליבעי איניש רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא".

ביטוי שמשמעו שהאדם צריך לבקש רחמים מן השמיים שיהא לו שלום כל ימי חייו ואף ביום קבורתו, עד השלכת העפר האחרון שבכיסוי קבורתו. מקור הביטוי הוא בגמרא מסכת ברכות דף ח עמוד א. שם, רבה בר שילא דורש את הפסוק מאיוב "השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר" (איוב – ג, כב) שעל האדם להתפלל שיהא לו שלום כל ימי חייו ואף ביום קבורתו, עד השלכת העפר האחרון שבכיסוי קבורתו.

נושא:

תגיות: