תפסה אותו בבגד – וישב – הרב דוד הכהן

אשת פוטיפר נתנה עיניה ביוסף שהיה יפה תאר ויפה מראה
כאשר אדם מתחיל להתייפייף בבגדיו ולסלסל בשערו יצר הרע מיד מצביע עליו ואומר זה שלי